آیا من به عنوان کارگردان می توانم فیلم تبلیغاتی را بسازم که حجاب خانم ها به درخواست تهیه کننده، حجاب کامل نیست؟
بنده کارگردان و سازنده فیلم های تبلیغاتی هستم و برای شرکت ها ی مختلف فیلم تبلیغاتی می سازم. در اکثر موارد به خواست تهیه کننده اثر، خانم می بایست دارای حجاب معمولی جامعه باشند؛ یعنی بخشی از موهای خانم هم دیده می شود. آیا من به عنوان کارگردان می توانم این فیلم تبلیغاتی را بسازم یا چون موهای خانم در کلیپ دیده می شود باید از ساخت آن صرف نظر کنم.

باسمه تعالی

این کار شما حرام نیست.

کد سایت fa8912