آیا در انتخاب مذهب می توان تقلید کرد؟
هرگاه شخصی بخواهد یکی از مذاهب اسلام را انتخاب کند و بر اساس آیۀ 36 اسراء به تحقیق بی طرفانه در این مسأله بپردازد و در نهایت یکی از این مذاهب (که به نظرش برتر است) را اختیار کند، آیا در روز قیامت بریء الذمه خواهد بود؟ اگر شخص خود نتواند تشخیص دهد که کدام مذهب برتر است آیا می تواند در انتخاب مذهب از کسی که مجتهد است و اطلاعات زیادی در این زمینه دارد، تقلید کند؟

باسمه تعالی

شخص مسلمان باید در اصول اعتقادات از جمله انتخاب مذهب از روی دلیل به یقین برسد. اگر در زمینۀ اعتقادات حداکثر تحقیق را انجام داده باشد و در نهایت به نتیجه ای برسد که در واقع اشتباه باشد، معذور است ولی در فروع اعتقادات مانند جزئیات بهشت و جهنم می تواند تقلید کند.

 

کد سایت fa891
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه تقلید|اعتقادات