فردی که شغلش در سفر است یا مصداق کثیر السفر است، اگر یک روز به محل کارش جهت صله رحم برود، در آن روز حکم نماز و روزه اش چیست؟
فردی که شغلش در سفر است یا مصداق کثیر السفر است، اگر یک روز به محل کارش جهت صله رحم برود، در آن روز حکم نماز و روزه اش چیست؟ اگر قبل از ظهر به آن محل می خواهد برود باید با حالت روزه برود؟ آیا وقتی بر می گردد باید روزه باشد؟ فرقی دارد که قبل از ظهر برگردد یا بعد از ظهر؟ اگر هم به قصد کار و هم صلۀ رحم برود نماز و روزه اش چگونه است؟

باسمه تعالی

1. اگر قصدش فقط غیرکاری باشد، باید نمازش را شکسته بخواند و روزه اش صحیح نیست.

2. اگر قصد کاری هم دارد، نمازش تمام و روزه اش صحیح است.

3. در فرضی که روزه اش صحیح است، اگر قصد مسافرت دارد، باید تا حد ترخص شهرش صبر کند و بعد از آن می تواند بخورد یا بیاشامد.

4. در فرضی که روزه اش صحیح است، اگر سفر می کند، و قبل از ظهر برگردد و هنوز کاری که روزه را باطل می کند، انجام نداده باشد، روزه اش صحیح است و در ماه مبارک رمضان واجب است نیت روزه کند.

کد سایت fa8903
طبقه بندی موضوعی نماز مسافر|احکام روزه مسافر