حکم دوستی با کسی که مقید به احکام اسلام نیست؟
من رفیقی دارم که اصلا نماز نمی خواند و روزه نمی گیرد و به طور کلی از لحاظ اعتقادی بسیار ضعیف است. من هم هر راهی را که به ذهنم می رسد برای هدایت او به راه راست، امتحان کرده ام و هرچه امر به معروف و نهی از منکر می کنم تاثیری ندارد. می خواستم ببینم که دوستی من با او از لحاظ شرع مشکل دارد؟ لطفا مرا راهنمایی کنید.

باسمه تعالی

اگر احتمال می دهید دوستی شما با وی مفسده ای مانند گمراهی شما یا دیگران، دارد، جایز نیست و اگر چنین احتمالی وجود ندارد، جایز است و اگر احتمال می دهید در پرتو این دوستی هدایت شود، بهتر است آن را ادامه دهید و اگر تنها راه محتمل برای هدایت وی همین دوستی شما باشد، ادامۀ این دوستی واجب است.

کد سایت fa890