آیا نگاه یا لمس اعضای داخلی (باطن) بدن نامحرم مانند نای، ریه، حلق و ... اشکال دارد؟
آیا نگاه یا لمس اعضای داخلی (باطن) بدن نامحرم مانند نای، ریه، حلق و ... اشکال دارد؟

باسمه تعالی

نگاه یا لمس اعضای داخلی بدن نامحرم بدون لذت جنسی جایز است.

کد سایت fa8881
طبقه بندی موضوعی احکام لمس و نگاه کردن