اگر غاصب عین را رد کند ولی با وجود سلامت از مالیت افتاده یا مالیتش کم شده است و صاحب مال راضی نباشد، آیا کافی است؟
در غصب و مانند آن اگر غاصب عین را رد کند ولی با وجود سلامت از مالیت افتاده یا مالیتش کم شده است و صاحب مال راضی نباشد، آیا کافی است؟ در مواردی که باید قیمت روز اداء پرداخت شود، اگر قیمت روز تنزل یافته وظیفۀ اخذ به اشد احوال است یا با پرداخت قیمت فعلی بریء الذمه می شود؟

باسمه تعالی

1. غاصب در صورت وجود عین باید عین را به صاحبش برگرداند؛ هرچند مالیت آن کاهش یافته یا به کلی از بین رفته باشد و ضامن مقدار مالیت از دست رفته است و در صورتی که عین از بین رفته باشد، باید قیمت کامل عین را بپردازد. برای محاسبه مالیت از دست رفته یا قیمت عین باید بالاترین قیمت عین در طول زمان غصب تا زمان اداء را در نظر بگیرد.

3. غاصب باید اجرة المثل استفاده هایی که از عین مغصوب کرده است، بپردازد.

 

کد سایت fa8871
طبقه بندی موضوعی احکام غصب