آرایش خانم ها هنگام سجده ایرادی دارد؟
آرایش خانم ها هنگام سجده ایرادی دارد؟ زیرا برای وضو آب را پس می زند ولی برای سجده عرفاً می گویند پیشانی بر مهر قرار گرفت؛ هرچند لایه ای از چربی بین پیشانی و مهر واقع شود.

باسمه تعالی

1. همین که عرفاً قرار گرفتن پیشانی بر روی مهر صدق کند، سجده صحیح است.

2. در فرض سؤال سجده صحیح است.

کد سایت fa8863
طبقه بندی موضوعی واجبات نماز