آیا مردی می تواند برای اینکه زنش را بعد از فوتش از سکونت در خانه منع نکنند، طبق قراردادی حق سکونت را به عنوان (عمری) در اختیار این زن قرار می دهد؟
آیا مردی می تواند برای اینکه زنش را بعد از فوتش از سکونت در خانه منع نکنند، طبق قراردادی حق سکونت را به عنوان (عمری) در اختیار این زن قرار می دهد به طوری که ورثه مالک ارث هستند ولی از طرفی نمی توانند در این خانه تصرف کنند؟

باسمه تعالی

قرارداد مزبور در قالب صلح عمری صحیح است. در این نوع قرارداد در واقع مرد منفعت منزل یعنی سکونت در آن را به مدت تمام عمر زن به وی صلح کرده است.

کد سایت fa8859
طبقه بندی موضوعی احکام اختصاصی صلح