من فکر می کردم که یک چیزی درست است و گفتم به خدا که این طور است اما بعداً فهمیدم که نه این طور نبوده است، آیا این قسم من کفاره دارد؟
من فکر می کردم که یک چیزی درست است و گفتم به خدا که این طور است اما بعداً فهمیدم که نه این طور نبوده است، آیا این قسم من کفاره دارد؟

باسمه تعالی

1. اگر گوینده قسم در هنگام بیان قسم به درستی مطلب و خبر یقین داشته باشد، قسم راست محسوب می گردد و مکروه است و اگر یقین نداشته باشد، قسم دروغ محسوب می شود و حرام است و معصیت کرده است.

2. این نوع قسم که برای تأکید بر درستی مطلب و خبر یاد می شود، کفاره ای ندارد؛ حتی اگر دروغ باشد.

کد سایت fa8855
طبقه بندی موضوعی احکام قسم خوردن