صیغۀ قسم چیست؟
صیغۀ قسم چیست؟

باسمه تعالی

1. برای انعقاد قسمی که به منظور انجام یا ترک عملی یاد می شود و قسم عقدی نام دارد، لازم نیست صیغۀ خاصی به کار رود، بلکه همین مقدار که عباراتی به کار ببرد که مفهوم قسم به خدای متعال را برساند، قسم منعقد می شود.

2. برای مثال اگر بگوید: والله فلان کار را خواهم کرد یا بگوید: قسم به خدا که فلان عمل را مرتکب می شوم، قسم شرعی منعقد شده است و انجام آن عمل مشروع بر وی واجب می گردد.

کد سایت fa8854
طبقه بندی موضوعی احکام قسم خوردن