در ذیل قوانین یک صندوق خانوادگی شرط شده است که واریز ماهیانه فقط برای کمک به امر قرض الحسنه است و شخص نباید به قصد دریافت وام ماهیانه بدهد. آیا این امر قرض ربوی است؟
صندوق قرض الحسنه ای را بین جمعی از افراد تشکیل داده ایم.از قوانین این صندوق آن است که افراد ماهیانه مبلغ معینی را برای تقویت امر قرض الحسنه در صندوق قرار دهند و هر موقع هم که بخواهند دریافت کنند. در ذیل قوانین شرط شده است که واریز این مبالغ ماهیانه فقط برای کمک به امر قرض الحسنه است و شخص نباید به قصد دریافت وام ماهیانه بدهد. آیا این امر قرض ربوی است؟ اگر هست راه حل رفع مشکل چیست؟

باسمه تعالی

در فرض سؤال پرداخت این ماهیانه به صندوق که به عنوان قرض به مشتریان صندوق داده می شود، قرض ربوی نیست.

کد سایت fa8849
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه قرض|احکام بانک