کسی که می خواهد رد مظالم بدهد، اگر سید است به فقیر سید و عام هر دو می تواند بدهد؟
کسی که می خواهد رد مظالم بدهد، اگر سید است به فقیر سید و عام هر دو می تواند بدهد؟ اگر عام است، فقط به فقیر عام بدهد؟

باسمه تعالی

1. سید بودن یا نبودن فردی که رد مظالم می دهد اثر در مسأله ندارد.

2. پرداخت رد مظالم به فقیر سید یا غیر سید اشکال ندارد؛ حتی اگر بداند فردی که از طرفش رد مظالم می دهد، سید بوده؛ هرچند الآن او را نمی شناسد یا در سترس نیست و مجبور به رد مظالم شده است.

کد سایت fa8800
طبقه بندی موضوعی مصرف زکات