فردی است به جهت شغلش از اصفهان به تهران می رود. بین راه و مقصد نماز و روزه اش چه حکم دارد؟
فردی است به جهت شغلش هفته ای یک یا دو یا سه مرتبه از اصفهان به تهران می رود و گاهی ده روز یک مرتبه و گاهی ماهی یک مرتبه و این بسته به اقتضای کار و مأموریت است و معلوم نیست تا چه موقع ادامه یابد. فعلاً این فرد در این سفرها بین راه و مقصد نماز و روزه اش چه حکم دارد؟ آیاکثیر السفر است؟

باسمه تعالی

عنوان «من شغله فی السفر : کسی که شغلش در سفر است» بر چنین شخصی صدق می کند. بنابراین نماز وی تمام و روزه اش صحیح است و در ماه مبارک رمضان باید روزه بگیرد.

 

کد سایت fa8796
طبقه بندی موضوعی نماز مسافر|احکام روزه مسافر