آیا نماز مأمومین با نهی امام از اقتدا نیز صحیح است؟
فردی دارای سلس البول است و دیگران را نهی می کند از اینکه در نماز به او اقتدا کنند و نمی خواهد آن ها علت را بدانند و آن ها مصر هستند اقتدا کنند. آیا بعد از این نهی، این فرد مسئولیتی نسبت به اقتدای دیگران دارد؟ آیا نماز مأمومین با نهی امام نیز صحیح است؟ اگر توصیه ای دیکر هر چند اخلاقی در این جهت هست، بفرمایید.

باسمه تعالی

1. امامت جماعت مسلوس یا مبطون برای افراد سالم جایز است.

2. اگر کسی دیگری را از اقتدا نهی کند اثری ندارد و اگر آن دیگری علی رغم نهی اش به او اقتدا کند، نمازش صحیح است. مسلوس یا مبطون نیز همین حکم را دارند.

کد سایت fa8792
طبقه بندی موضوعی نماز جماعت