در حین وضو آیا می توان اعضای وضو را به نیت تر شدن و وصول آب به بشره در آب فرو برد و بعد به نیت وضو آب بر محل بریزیم؟
در حین وضو آیا می توان اعضای وضو را به نیت تر شدن و وصول آب به بشره در آب فرو برد و بعد به نیت وضو آب بر محل بریزیم؟

باسمه تعالی

اشکال ندارد.

 

کد سایت fa8791
طبقه بندی موضوعی وضو