آیا توصیه شده یا توصیه می شود که هر شب نماز لیلة الدفن خواند جهت تمام شیعیانی که در آن شب فوت شده اند؛ چون نام‌ شخص مشخص نیست؟
آیا توصیه شده یا توصیه می شود که هر شب نماز لیلة الدفن خواند و جهت تمام شیعیانی که در آن شب فوت شده اند؛ چون نام‌ شخص مشخص نیست؟

باسمه تعالی

1. نماز وحشت در شب فوت میت خوانده شود و البته به لیلة الدفن شهرت دارد و هر شب به نیت شیعیانی که در آن شب فوت کرده اند، صحیح است. اما توصیه ای بر این کار وارد نشده است.

2. در پایان نماز لیلة الدفن (نماز وحشت) عبارتی بگوید که با آن ثواب نمازش را به میت هدیه کند؛ مثلاً به عربی اللهم ابعث ثواب الی قبر فلان بجای این فلان نام فرد برده شود.

4. لازم نیست این عبارت در پایان نماز حتماً به زبان عربی باشد.

5. لازم نیست دقیقاً نام میت برده شود و مثلاً بگوید تقی فرزند علی، بلکه همین که به زبان اشاره ای به آن میت داشته باشد، کافی است.

 

کد سایت fa8790
طبقه بندی موضوعی نماز های مستحبی