فردی اسکناسی در بین پول هایش بوده که نخ آن افتاده بوده و این فرد آن را خرج کرده است. آیا ذمه اش مشغول است؟
فردی اسکناسی در بین پول هایش بوده که نخ آن افتاده بوده و این فرد آن را خرج کرده است. آیا ذمه اش مشغول است؟

باسمه تعالی

نخ داخل اسکناس یک ابزار افزایش امنیت اسکناس است و خارج کردن آن ارزش مالی و اعتباری آن را از بین نمی برد. بنابراین از این جهت چیزی بر ذمه شما نیست.

کد سایت fa8788
طبقه بندی موضوعی قوانین حکومت اسلامی|حق الناس