شخصی هست که مشهور به مستجاب الدعوه است و برای دعا کردن، مبلغ اندکی می گیرد. پول دادن ما به این شخص یا پول گرفتن او برای دعا کردن، از نظر شرعی چه حکمی دارد؟
شخصی هست که مشهور به مستجاب الدعوه است؛ گر چه بعضی موارد سراغ داریم که دعایش مستجاب نشده است. این شخص برای دعا کردن، مبلغ اندکی می‌گیرد. لطفاً بفرمایید 1. پول دادن ما به این شخص برای دعا کردن، از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ 2. پول گرفتن این شخص برای دعا کردن، از نظر شرعی چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

1. پول گرفتن برای دعا کردن و پول دادن به دعا کننده حرام نیست؛ مگر این که مفسده ای در پی داشته باشد.

2. بسیاری از این نوع مشهورات، مستند قوی و قابل اتکائی ندارد و مراجعه به این افراد با مفاسدی از جمله ترویج و توسعۀ خرافه و تضعیف دین و تضییع منزلت دعا همراه است و احیاناً زمینۀ سوء استفاده برخی شیادان و رمالان را فراهم می کند. بنابراین بهتر است از این کار اجتناب کنید.

کد سایت fa8781