برای تحقق گناهان زنا و لواط دخول آلت شرط است؟ آیا دخول منی به مقعد و یا هر جایی از بدن بدون دخول آلت هم سبب تحقق گناهان مذکور می شود؟
برای تحقق گناهان زنا و لواط دخول آلت شرط است؟ آیا دخول منی به مقعد و یا هر جایی از بدن بدون دخول آلت هم سبب تحقق گناهان مذکور می شود؟

باسمه تعالی

1. در تحقق گناه لواط باید آلت مردانه به مقدار حشفه (سر آلت) در عقب مرد دیگر دخول شده باشد. 

2. در تحقق زنا باید آلت مردانه به مقدار حشفه (سر آلت) در جلو یا عقب زن دخول شده باشد.

3. ریختن منی در جلو و عقب یا هر جای دیگر بدن صدق زنا و لواط نمی کند.

کد سایت fa8780
طبقه بندی موضوعی حد زنا|حد لواط