تعریف داستان شهوت انگیز برای همسر در هنگام ارتباط زناشویی اشکال دارد؟
آیا تعریف داستان شهوت انگیز برای همسر در هنگام ارتباط زناشویی که در آن داستان، فرد خاصی مد نظر نباشد جهت ارتباط بهتر و بالا بردن کیفیت تحریک همسر، اشکال دارد؟

باسمه تعالی

در فرض سؤال حرام نیست.