اگر غذا یا مادۀ خوراکی باعث بیماری شخصی شود، به عنوان مثال کسی که ناراحتی معده دارد و خوردن ساندویچ برای او ضرر دارد، آیا خوردن این نوع خوراکی های مضر، برای او حرام است یا خیر؟
اگر غذا یا مادۀ خوراکی باعث بیماری شخصی شود، به عنوان مثال کسی که ناراحتی معده دارد و خوردن ساندویچ برای او ضرر دارد، آیا خوردن این نوع خوراکی های مضر، برای او حرام است یا خیر؟

باسمه تعالی

اگر علم به ضرر قابل توجه دارید، اقدام مزبور حرام است، ولی اگر علم ندارید یا ضرر قابل توجه نیست اشکالی ندارد.

 

کد سایت fa875