فاضلاب مشترک دو طبقه بدون تعدی کسی خراب می شود، هزینۀ تعمیر بر عهدۀ کیست؟
خانه دو طبقه ای است که دو نفر در هر یک از این دو طبقه ساکن و مالک اند یکی از این دو نفر خانه اش را می فروشد و خریدار جدید هم اجاره می دهد در این زمان لوله فاضلاب مشترک دو طبقه خراب می شود بدون تعدی کسی آیا هزینۀ تعمیر بر عهدۀ دو مالک جدید و قدیم بالسویه است آیا بر عهدۀ مالک قدیم و مستاجر مالک جدید یا بر عهدۀ مالک قدیم است فقط چون او از اول تا حال استفاده کرده برخلاف دیگران؟

باسمه تعالی

1. هزینه هایی که استفاده از منافع خانه یا ملک مورد اجاره، متوقف بر انجام آن هزینه ها است، هزینه های مزبور مالکانه تلقی می شود و باید توسط مالک ملک و موجر پرداخت شود.

2. اگر ملکی مشاع باشد، هزینه های مالکانه آن بین مالکین به نسبت میزان مالکیت هر مالک از کل ملک تعیین می شود.

3. در فرض سؤال خرابی اساسی در فاضلاب ساختمان جزو هزینه های مالکانه است و باید توسط مالکان به نسبت مالکیت هر مالک از کل ملک پرداخت شود.

4. اگر بین مالکان یک ملک مشاع یا بین مالک و مستأجر توافقی در خصوص نحوۀ تقسیم هزینه ها وجود داشته باشد، باید طبق توافق عمل شود.

 

کد سایت fa8746
طبقه بندی موضوعی مجتمع ها و آپارتمان ها