آیا می شود در هنگام مکالمه با نامحرمی که قصد ازدواج با او را داریم از شعر یا جمله ای که عاطفی یا احساسی است، استفاده کنیم؟
آیا می شود در هنگام مکالمه با نامحرمی که قصد ازدواج با او را داریم از شعر یا جمله ای که عاطفی یا احساسی است، استفاده کنیم و 100% مطمئن هستیم که به خاطر انجام گناه از آن استفاده نکردیم و از طریق آن به گناه نمی افتیم و صرفاً برای ابراز علاقه می باشد و اینکه بداند نسبت به او بی تفاوت نیستیم؟

باسمه تعالی

در فرض سؤال این کار حرام نیست؛ هرچند بهتر آن است که اجتناب شود.

کد سایت fa8694
طبقه بندی موضوعی روابط زن ومرد