اگر نیت یک رابطه برای یک مدت بدون قصد کار حرام داشته باشیم و مطمئن باشیم که 100 ٪ به گناه نمی افتیم، آیا ابراز عشق ایرادی ندارد؟
در یک سؤال دربارۀ ابراز علاقه به کسی که می خواهیم با او ازدواج کنیم تقریباً گفته شده بود که ابراز عشق بدون نیت بد ایرادی ندارد. حال اگر در ازدواج با یک فرد دو دل باشیم ولی نیت یک رابطه برای یک مدت بدون قصد کار حرام داشته باشیم و مطمئن باشیم که 100 ٪ به گناه نمی افتیم، آیا ابراز عشق ایرادی ندارد؟

باسمه تعالی

1. ابراز عشق در مواردی که فرد قصد ازدواج شرعی دارد، در چارچوب شرعی و در حدی که به مفسده و گناهی منجر نشود، حرام نیست.

2. اگر از ابتدا می داند یا احتمال عقلائی می دهد این ابراز عشق ـ هرچند در چارچوب شرع باشد ـ در آینده وی را دچار مفسده و گناه می کند، باید از آن پرهیز کند.

3. از آنجا که معمولاً این روابط به گناه و مفسده منجر می شود، از پیام ها و گفتگوهای عاشقانه اجتناب کنید.

کد سایت fa8683
طبقه بندی موضوعی روابط زن ومرد