خانم های فامیل گاهی استیکرهایی مثل قلب یا گل یا می فرستند. آیا این پیام ها را نباید جواب دهیم؟
در پیام هایی که با خانم های فامیل رد و بدل می کنیم آن ها استیکر هایی مثل قلب یا گل یا می فرستند؛ البته مطمئنیم بدون منظور و نیت بد ارسال می کنند. آیا پیام ها و کامنت هایی را که از این مدل است، نباید جواب دهیم؟ اگر جواب پیام را ندهیم، امکان قطع رابطه فامیلی و ناراحتی وجود دارد.

باسمه تعالی

1. در فرض سؤال پاسخ به این پیام ها حرام نیست.

2. در هر حال در روابط زن و مرد نامحرم، دقت هرچه بیشتر در رعایت شئون اسلامی پسندیده است.

کد سایت fa8670