کسی که در آمدش از کار در کارواش است و انشعاب آب کارواش غیر مجاز کشیده است. آیا درآمدش حرام است؟
کسی که در آمدش از کار در کارواش است و انشعاب آب کارواش غیر مجاز کشیده است. آیا درآمدش حرام است؟ آیا چیزهایی که برای ما می خرد ایرادی دارد؟ اگر چیزی را می خواهد قسطی برایش بیاوریم، ایرادی دارد؟

باسمه تعالی

1. در فرض سؤال کار در این کارواش جایز نیست و اجرت های دریافتی را نیز مالک نشده است.

2. درصورتی که مطمئن هستید آن چیزها را با همین درآمد خریده است، استفاده از آن ها جایز نیست در غیر این صورت اشکال ندارد.

3. عرضۀ جنس قسطی به این فرد یا واسطه قرار گرفتن برای این کار اشکال ندارد.

کد سایت fa8660