کسی خانه ای به قیمت 25 میلیون تومان خریده که ارزش خانه 3 برابر شده است. آیا بایدبه قیمت خرید خمس پرداخت شود یا به ارزش روز؟
کسی در سال های دور خانه ای به قیمت 25 میلیون تومان خریده است (البته خمس پول پرداخت نشده) حالا که ارزش خانه 3 برابر شده است با توجه به اینکه خانه مورد استفاده است و به فروش گذاشته نشده است. اگر تصمیم به پرداخت خمس گرفته شود باید بر اساس قیمت خرید اول خمس پرداخت شود یا بر اساس ارزش روز؟

باسمه تعالی

1. از آنجا که از پول خمس داده نشده خریده است، یک پنجم این خانه را که در واقع خمس مال اولیه بوده از همان سال خرید مالک نبوده است. بنابراین یک پنجم ارزش روز این خانه را که در واقع خمس و عایدات آن بوده، نیز مالک نیست و باید به دفتر مرجع پرداخت کند.

2. در صورتی که این منزل از همان زمان خرید حزء مؤونه مالک بوده مثلاً خودش استفاده می کرده یا به عنوان سرمایه ضروری از اجاره اش زندگی خودش را تامین می کرده است، بابت چهار پنجم باقی مانده خمسی بر عهده اش نیست در غیر این صورت به افزایش قیمت این چهار پنجم در طول دوره ای که مؤونه نبوده خمس تعلق می گیرد؛ البته اگر این افزایش قیمت ناشی از کاهش ارزش پول باشد، خمس تعلق ندارد.

کد سایت fa8657
طبقه بندی موضوعی مئونه