اگر کسی از والدینش پولی بگیرد تا در کلاسی ثبت نام کند اما مجبور شد قسطی خرید کند. آیا می تواند مقدار باقی مانده را به دلخواه خود خرج کند؟
اگر کسی از والدینش پولی بگیرد تا در کلاسی ثبت نام کند اما مجبور شد قسطی خرید کند و مقداری از آن پول باقی ماند. آیا می تواند مقدار باقی مانده را به دلخواه خود خرج کند؟

باسمه تعالی

برای تصرف در مقدار باقی مانده از کسی که پول مال او است (پدر یا مادر) اجازه بگیرد.

کد سایت fa8656