خانمی است شوهرش برای مدت زیادی در کما است و این زن در مضیقۀ جنسی است. آیا پدر شوهرش یا مجتهد می تواند او را طلاق دهد؟
خانمی است شوهرش برای مدت زیادی در کما است و این زن در مضیقۀ جنسی است. آیا می توان مشکل او را به این طریق حل کرد که پدر شوهرش او با ولایتش عروس را طلاق دهد و اگر پدر شوهر ندارد، مجتهد و حاکم و قاضی طلاق دهد؟ اگر غیر از این دو، راه دیگری هست بیان فرمایید؟

باسمه تعالی

1. پدر شوهر چنین ولایتی ندارد.

2. در صورتی که تحمل شرایط بر این زن در حد عسر و حرج شود، مجتهد جامع الشرایط می تواند این زن را طلاق دهد.

 

کد سایت fa8649
طبقه بندی موضوعی احکام اختصاصی طلاق