دست دادن اگر از روی شهوت نباشد و مفسده ای هم نداشته باشد، باز هم حرام است؟
دست دادن اگر از روی شهوت نباشد و مفسده ای هم نداشته باشد، باز هم حرام است؟

باسمه تعالی

لمس بدن نامحرم هرچند در حد دست دادن باشد و شهوت هم در میان نباشد، جایز نیست.

کد سایت fa8644
طبقه بندی موضوعی احکام لمس و نگاه کردن