حداکثر فاصله بین دو نمازگزار در نماز جماعت چقدر است؟
حداکثر فاصله بین دو نمازگزار در نماز جماعت چقدر است؟

باسمه تعالی

1. فاصلۀ بین دو نمازگزار در نماز جماعت باید به گونه ای باشد که عنوان جماعت عرفاً صدق کند.

2. ظاهراً عرف عنوان جماعت را بر جمعی که با فاصلۀ یک متر یا دو متر از هم ایستاده اند، صادق می بیند.

کد سایت fa8643
طبقه بندی موضوعی نماز جماعت