اگر جنابت اتفاق نیافتد آیا همچنان می توان از باب استحباب غسل کرد و با آن غسل نماز خواند؟
اگر جنابت اتفاق نیافتد آیا همچنان می توان از باب استحباب غسل کرد و با آن غسل نماز خواند؟ اگر جواب منفی است و کسی که این کار را کرده، تکلیفش چیست؟

باسمه تعالی

1. غسل جنابت فقط در جایی که جنابت رخ داده باشد، مشروعیت دارد و فقط در همین مورد کفایت از وضو می کند.

2. اگر کسی بدون جنابت غسل کرده و با آن غسل نماز خوانده است، نمازش صحیح نیست و باید قضا کند.

 

کد سایت fa8628
طبقه بندی موضوعی وضو|اغسال