نماز بین راه مسافری که مسافرتش کم تر از 700 کیلومتر است، چه حکمی دارد؟
نماز بین راه مسافری که مسافرتش کم تر از 700 کیلومتر است، چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

1. اگر کسی می خواهد از وطن خود به جایی برود که وطنش نیست یا قصد ندارد ده روز در آنجا بماند و مجموع فاصلۀ رفت و برگشتش از مبدأ تا آنجا 700 کیلومتر یا بیشتر باشد به گونه ای که مسیر رفتش حداقل نصف این مقدار مسافت یعنی 350 کیلومتر باشد، در مدتی که در مسیر است و نیز در مقصد، نماز وی شکسته است و روزه اش صحیح نیست.

2. اگر می خواهد از وطن خود به وطن دیگرش برود یا به جایی برود که قصد دارد در آنجا 10 روز یا بیشتر بماند و فاصلۀ بین مبدأ تا آنجا 700 کیلومتر یا بیشتر باشد، صرفاً در مدتی که در مسیر است، نماز وی شکسته می شود و روزه اش صحیح نیست.

کد سایت fa8618
طبقه بندی موضوعی نماز مسافر|احکام روزه مسافر