در وضو دوبار آب کشیدن مستحب است یا مکروه؟
در وضو دوبار آب کشیدن مستحب است یا مکروه؟

باسمه تعالی

شستن اعضا در وضو برای بار دوم مستحب است.

کد سایت fa8617
طبقه بندی موضوعی وضو