فردی اعضای وضو یا غسلش نجس بوده و فراموش کرده و با آب کر وضو یا غسل نموده است. آیا وضو و غسلش صحیح است؟
فردی بعضی از اعضای وضو یا غسلش نجس بوده و فراموش کرده و باگرفتن اعضا زیر آب لوله کشی شهر یا آب کر وضو یا غسل نموده است و بعد از اتمام عمل به یاد آورده است. آیا می توان گفت در آن واحد هم وضو و غسل کرده و هم بدنش پاک شده است؟

باسمه تعالی

 اعضای نجس شده پاک شده اند و وضو و غسلش نیز صحیح است.

کد سایت fa8608
طبقه بندی موضوعی نجاسات و مطهرات|وضو|اغسال