در جواب سؤالی فرمودید مرتکب گناه می‌شوند ولی معامله باطل نیست. اینکه معامله باطل نیست یعنی درآمد حلال است؟
در جواب سؤال fa2746 با عنوان خرید کردن در مترو که خرید و فروش در آنجا از لحاظ قانونی ممنوع است، فرمودید مرتکب گناه می‌شوند ولی معامله باطل نیست. اینکه معامله باطل نیست یعنی درآمد حلال است؟

باسمه تعالی 

بله کارشان حرام بوده اما درآمد حلال است.

کد سایت fa8604