چرا از نظر فقه اجرای حد بر عهده حاکم است؟
چرا از نظر فقه اجرای حد بر عهده حاکم است؟

باسمه تعالی

1. به طور کلی از نظر فقه اجرای حدود یک امر ولائی و بر عهدۀ فقیه جامع الشرایط است و اشخاص عادی نمی توانند اقدام به اجرای حدود کنند.

2. از آنجا که در دورۀ تشکیل حکومت اسلامی در یک جامعه، اعمال ولایت در مسائل اجتماعی و حکومتی آن جامعه، صرفاً در اختیار مجتهد حاکم است و سایر فقهای جامع الشرایط نمی تواند در این حوزه اعمال ولایت کنند، اجرای حدود بر عهدۀ مجتهد حاکم یا افراد و نهاد هایی است که او تعیین می کند.

کد سایت fa860