آیا به ارز خمس تعلق می گیرد؟
آیا به ارز خمس تعلق می گیرد؟

باسمه تعالی

بله اگر مازاد بر مؤونۀ سال (هزینه های متعارف یک سال) باشد، خمس تعلق می گیرد.

کد سایت fa8595
طبقه بندی موضوعی مئونه