حکم طراحی مدل سه بعدی در کامپیوتر چیست؟
حکم ساخت مجسمه چیست؟ حکم طراحی مدل سه بعدی در کامپیوتر چیست؟

باسمه تعالی

1. ساخت مجسمه اشکال ندارد؛ مگر اینکه مفسده ای مانند ترویج بت پرستی را در پی داشته باشد.

2. طراحی سه بعدی در کامپیوتر اشکال ندارد.

کد سایت fa8592
طبقه بندی موضوعی مجسمه سازی