اگر به کسی که کاسب است و کاسبی مطمئنی دارد و در شهر معروف است، 200 میلیون بدهم و او بگوید هر ماه 3 درصد از پول سود به من می دهد، نزول محسوب می شود؟
اگر به کسی که کاسب است و کاسبی مطمئنی دارد و در شهر معروف است، 200 میلیون بدهم و او بگوید هر ماه 3 درصد از پول سود به من می دهد، نزول محسوب می شود؟ خودم هم دانشجو هستم و نمی توانم بااین پول کاری انجام دهم.

باسمه تعالی

1. اگر این کار را در قالب یکی از عقود شرعی سود آور مانند شرکت و مضاربه انجام دهید، ربا نیست و جایز است.

2. سود دریافتی ماهانه که درصدی به نسبت کل سرمایه شما محاسبه و پرداخت می گردد، باید سود علی الحساب باشد که در نهایت با سود تحقق یافته کل محاسبه گردد.

کد سایت fa8568