می خواهیم از فلان مجتهد مساوی تقلید کنیم که ایشان تساوی در تقوا و ورع را نیز شرط می دانند. آیا رعایت این شرط فقط برای مقلدان خودشان است یا نیز باید از تساوی در ورع و تقوا در مرجع خودمان و آن مجتهد مساوی اطمینان حاصل کنیم؟
در بحث تبعیض در تقلید از دو مجتهد مساوی، می خواهیم در برخی از امور از فلان مجتهد تقلید کنیم که ایشان تساوی در تقوا و ورع را نیز شرط می دانند. آیا این شرط فقط برای مقلدان خودشان است یا ما هم که مقلد ایشان نیستیم و فقط در برخی امور قصد تقلید از ایشان را داریم، باید از تساوی در ورع و تقوا در مرجع خودمان و آن مجتهد مساوی اطمینان حاصل کنیم؟

باسمه تعالی

1. تساوی در توانایی علمی کافی است و تساوی در ورع و تقوا شرط نیست.

2. در خصوص همین مسأله شرایط تساوی از معظم له تقلید کنید. بنابراین رجوع به آن مرجع مساوی مانعی ندارد.

کد سایت fa8561
طبقه بندی موضوعی احکام تقلید