اگر نذر کند روزه بگیرد ولی زمان آن را تعیین نکند، در روزی که روزه گرفته است، آیا می تواند بعد از ظهر روزه اش را بشکند؟
اگر کسی نذر کند بعد از برآورده شدن حاجتش سه روز روزه بگیرد ولی روز و زمان آن را تعیین نکند، در روزی که روزه گرفته است، آیا می تواند بعد از ظهر روزه اش را بشکند؟

باسمه تعالی

باطل کردن قبل از ظهر و بعد از ظهر جایز است؛ هرچند احتیاط مستحب آن است بعد از ظهر باطل نکند.

کد سایت fa8554