فردی وسواسی به بهانه اینکه به حواس خود مانند چشم و گوشش اعتماد ندارد، هیچ گاه در تعداد رکعات سجود یقین ندارد‌. آیا اساساً این حد از شک قابل اعتنا است؟
فردی وسواسی به بهانه اینکه به حواس خود مانند چشم و گوشش اعتماد ندارد، هیچ گاه در تعداد رکعات سجود یقین ندارد‌. آیا اساساً این حد از شک قابل اعتنا است؟

باسمه تعالی

در فرض سؤال این فرد در اصطلاح فقهی وسواسی است و نباید به شک خود اعتنا کند؛ یعنی نباید احکام شک را جاری کند و مثلاً اگر شک بین سه و چهار داشته باشد و طبق احکام شک باید بنا را بر سه می گذاشت و یک رکعت اضافه می خواند اما چون وسواسی است نباید اعتنا کند و بنا بگذار چهار رکعت خواند و نماز را به پایان برساند.

کد سایت fa8531
طبقه بندی موضوعی شکیات|وسواس