سال قبل خمسی طبق نظر مرجع دیگری عمل کردم و خمس مال را پرداخت کردم. آیا اکنون نیاز است خمس پارسال را دوباره محاسبه کنم؟
سال قبل خمسی طبق نظر مرجع دیگری عمل کردم و خمس مال را پرداخت کردم. آیا اکنون نیاز است خمس پارسال را دوباره محاسبه کنم؟ با توجه به اینکه مرجع قبلی هدیه و پاداش را مشمول خمس نمی دانست.

باسمه تعالی

آنچه تاکنون بر اساس نظر مجتهد جامع الشرایع (مرجع تقلید) انجام دادید، کفایت می کند؛ هر چند احتیاط آن است که خمس اموال مزبور را اگر هنوز باقی هستند، بر اساس فتاوای مرجع جدید محاسبه و پرداخت کنید.

کد سایت fa8530
طبقه بندی موضوعی احکام تقلید|مسائل متفرقه خمس