آیا به هدیه های معمولی که بزرگ نیستند و در حد معمولی هستند، خمس تعلق می گیرد؟ (در سایت حکم هدیه کوچک ذکر شده است)
آیا به هدیه های معمولی که بزرگ نیستند و در حد معمولی هستند، خمس تعلق می گیرد؟ (در سایت حکم هدیه کوچک ذکر شده است)

باسمه تعالی

مقصود از هدیۀ کوچک که در استفتائات بیان شده است، همان هدیۀ معمولی و در شأن هدیه گیرنده است که در روایات از شمول خمس استثناء شده است.

 

کد سایت fa8528