زنی که از راه زنا باردار شده است، برای ازدواج، چقدر باید عده نگه دارد؟
زنی که از راه زنا باردار شده است، برای ازدواج، چقدر باید عده نگه دارد؟

باسمه تعالی

اگر این زن زنا کار در عدۀ دیگری بوده و مرتکب زنا شده است، باید همان عده را به پایان برساند و پس از آن می تواند ازدواج کند و اگر در عدۀ دیگر نبوده است، عده ندارد و زنا یا حامله شدن از زنا تأثیری در عده اش ندارد.

کد سایت fa8497
طبقه بندی موضوعی احکام عده