آیا برای درمان بیماری می توان به ساحر و افرادی که ممکن است از جن کمک بگیرند، رجوع کرد؟ این کار برای درمان افرادی جن زده، چه حکمی دارد؟
آیا برای درمان بیماری می توان به ساحر و افرادی که ممکن است از جن کمک بگیرند، رجوع کرد؟ این کار برای درمان افرادی جن زده، چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

1. با توجه به جایگاه جن در نظام هستی، که در مرتبه ای بالاتر از عالم ماده (عالم انسان) قرار دارد، بسیار بعید است که بی دلیل در عالم ماده تصرف کنند و مثلاً برای تفریح، کسی را اذیت کنند. بیشتر مواردی که مردم از تصرفات جنیان می گویند، زاییده خیال و توهمات خود آن ها است.

2. این ادعا که کسی از توانایی های جن بتواند استفاده کند، بسیار بعید است؛ زیرا آن ها در مرتبه ای بالاتر از عالم ماده انس قرار دارند. با این وصف بهتر است که این گونه امور به کلی نفی شود و برای اختلالات روانی به این افراد مراجعه نشود.