آیا انسان می تواند به خاطر ارتکاب گناهی که حد اعدام و قتل برای آن در نظر گرفته شده، خودش خودش را مجازات نماید و به قتل برساند؟
آیا انسان می تواند به خاطر ارتکاب گناهی که حد اعدام و قتل برای آن در نظر گرفته شده، خودش خودش را مجازات نماید و به قتل برساند؟

باسمه تعالی

 جایز نیست.

کد سایت fa8473
طبقه بندی موضوعی قصاص