بنده به بانک مراجعه کردم که از بنده 18 % سود مطالبه کرده اند، گرفتن این وام چه حکمی دارد؟
بنده به بانک مراجعه کردم که از بنده 18 % سود مطالبه کرده اند، گرفتن این وام چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

1. پرداخت تسهیلات به مشتریان و دریافت سود توسط بانک ها از ایشان در قالب قراردهای شرعی تجاری مانند مضاربه، نقد و نسیه، وکالت در تجارت جایز است و نیز سپرده گذاری و دریافت سود از بانک در قالب قرارداد های شرعی تجاری اشکال ندارد.

2. تحقیق کنید. اگر تسهیلات مزبور از موارد گفته شده باشد، دریافت آن جایز است.

کد سایت fa8460