آیا جایز است به مجلسی برویم که درآن رقص وجود دارد و خودمان نرقصیم فقط برای اینکه صاحب مجلس ناراحت نشود؟
آیا جایز است به مجلسی برویم که درآن رقص وجود دارد و خودمان نرقصیم فقط برای اینکه صاحب مجلس ناراحت نشود؟

باسمه تعالی

اگر رقص از نوع حرام آن باشد، شرکت در چنین مجالسی که در حکم تأیید این نوع مجالس و برگزار کنندگان آن ها است، جایز نیست.

کد سایت fa8451